นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(14)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

มสด.จัดการประชุมรับฟังนโยบายและการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology-Based Learning”รุ่นที่8 และหลักสูตร “Python เบื้องต้น” รุ่นที่5