เมื่อวันที่ 25  ส.ค 2560 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนี้ ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.สวงค์ บุญปลูก ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล นางสาวกมลกนก  เกียรติศักด์ชัย ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ นางสาวทิพสุดา  คิดเลิศ และดร.บูชิตา  สังข์แก้ว ได้ร่วมเตรียมการและรับการตรวจประเมิน ร่วมกับ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ”
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตา