ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง