มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดตรัง 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 70 คน ดังนี้ 1. ชุมชนแหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน 2. ชุมชนเกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน และ 3. ชุมชนเกาะลิบง ตำบลกะลิบง อำเภอกันตัง โครงการอบรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 22 ก.ค. ถึง 22 ส.ค. 2560 โดย คณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์ฯ ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการสามารถวางรากฐานการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพเสริมหรือหลักให้กับชาวบ้าน และนำไปสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมควบคู่กันไป โดยโครงการดังกล่าว จัด ณ เกาะลิบง เกาะสุกร และชุมชนหยงสตาร์ จังหวัดตรัง