วันที่ 1 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 651 อาคารประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology-Based Learning”รุ่นที่9 และหลักสูตร “Python เบื้องต้น” รุ่นที่6
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร