หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu” รุ่นที่ 6 และหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning” รุ่นที่ 9  ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 โดยทีมวิทยากร ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ , อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ , ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น , ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า , ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ , อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก , นางสาวสุจีปภา  ทองเนียม และนางสาวสุขทิพย์  สุขใส ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5  อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และระบบปรับอากาศ ห้อง ๒๓๑๓-๒๓๑๕ ชั้น ๓ อาคาร ๒ จำนวน ๑ รายการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก