ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และระบบปรับอากาศ ห้อง ๒๓๑๓-๒๓๑๕ ชั้น ๓ อาคาร ๒ จำนวน ๑ รายการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.จัดโครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology-Based Learning”รุ่นที่9 และหลักสูตร “Python เบื้องต้น” รุ่นที่6