กำหนดการโครงการ การส่งเสริมการนำเรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา

ขอเชิญชม นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๒๓๑๓-๒๓๑๕ ชั้น ๓ อาคาร ๒ เป็นห้องสำนักงานบริหารกลยุทธ์ จำนวน ๑ รายการ