ขอเชิญนักศึกษา ร่วมรับฟังสาระดีดีในกิจกรรมเสวนาวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ
สำหรับนักศึกษา หัวข้อ “ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่กับหัวใจที่โตกว่าเดิม” เวลา 15.00 – 16.30 น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/BiwreX ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560

ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความสำเร็จ"
ขอเชิญชม นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต