ขอเชิญอาจารย์  ร่วมรับฟังสาระดีดีในกิจกรรมเสวนาวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ
สำหรับอาจารย์ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความสำเร็จ” เวลา 13.00 – 14.30 น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/BZVKB3

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการหัวข้อ "ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่กับหัวใจที่โตกว่าเดิม"