การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)-สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ฯ
รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์