ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)-สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ฯ