ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 35(43)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ….  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  11 กันยายน 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)