ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เน้นเสริมพลังให้กับประชาชนและชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มขีดความสามารถในการบริการด้านสุขภาวะที่ครบวงจรและเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละระดับเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัด ร่วมไปกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและความผาสุกภายใต้ระบบการทำงานที่ดี โดยแผนมุ่งให้คนนครศรีธรรมราชดูแลสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น ลดโอกาสเจ็บป่วย ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สุขภาวะที่ดี ในวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมี ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ เป็นวิทยากร ณ ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามพันธกิจการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต