นางจันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กล่าวรายงานแก่รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการวิจัย ครัวไทยสู่ตลาดโลก ถายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการ The Pride of Thailand : Thai Cuisine โดยมีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมมือทำงานวิจัยด้านอาหาร ภายใต้โครงการ “ครัวไทยสู่ตลาดโลก”  โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาหารแก่ภริยาฑูต และกลุ่มสตรีในสถานฑูตในโครงการ The Pride of Thailand : Thai Cuisine เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ชาวต่างชาติได้รู้ถึงวัตถุดิบที่แท้จริงของการทำอาหารไทย และเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วย โดยนำศักยภาพของคณาจารย์  นักศึกษา อบรมให้ความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ  วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ ปิยะวัฒน์)