รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(18)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง นโยบายการบรรจุลูกจ้างของมหาวิทยาลัยด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่า ก.พ. และการคิดค่าประสบการณ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา กับนโยบายในการจัดการของมหาวิทยาลัย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560  (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  13 กันยายน 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ศูนย์ฯ ตรัง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมในโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการจัดทำ website
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559