เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2560 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมในโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการจัดทำ website สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัดตรัง  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง  โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัดตรัง ให้มีองค์ความรู้ทางด้านการจัดทำ website ในแบบฉบับมืออาชีพ 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรม Workshop
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(18)/2560