ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ.2560, (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี ของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ.2560, (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน 2560 

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2560
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรม Workshop