ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง การปรับปรุง แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 ประเมินการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับการจัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กันยายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)