ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการประสานงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)  ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs  และวิสาหกิจชุมชน เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์