ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง สวนดุสิต 5.0 ร่วมกันตีโจทย์ สวนดุสิต 5.0 เป็นอย่างไร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชชา เนียมสอน (ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์) เป็นวิทยากรนำ KM ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต