มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งในปี 2560 มีอาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน, ผศ.รัตนา งิ้วแหลม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.วรพรรณ กีรานนท์ , ผศ.ญานิศา  โชติชื่น  โรงเรียนการเรือน : ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ คณะพยาบาลศาสตร์ : ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล สำนักงานมหาวิทยาลัย : ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ , ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  กองอาคารและสถานที่ : นายสมบัติ ฟ้าคุ้มครอง , นางปัญญา วงศ์จันทา และสำนักวิทยบริการฯ: นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร ณ ศาลากระจ่างศรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กันยายน  2560