สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความสำเร็จ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่กับหัวใจที่โตกว่าเดิม โดย นายจิรวัฒน์ ประคองพัฒน์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ ปิยะวัฒน์)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน 
มสด.จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560