ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4(20)/2560 โดยมีวาระการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU) 4.0 เป็นระยะเวลา 4 ปี , โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle Database) เป็นระยะเวลา 1 ปี , โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ยี่ห้อ Palo Alto PA5050 พร้อมขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม จำนวน 2 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี ฯลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส (ภาพ/ข่าว:พศิน)