พิธีไหว้ครู และมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล รหัส ๕๙
รับสมัครนักศึกษาตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการทำหน้าที่ SDU AMBASSADOR