ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง ทำไมความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ เป็นวิทยากรนำ KM ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต