กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม  Campus Rallyโครงการ U power Digital  Challenge Season 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำแผนการตลาดโดยตัวแทนจากบริษัทชั้นนำ อาทิ บ. นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด(เอเวอร์เซ้นส์โคโลญ) บ.เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด บ. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดฯลฯ วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม301 ชั้น3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)