โครงการการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจาปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม”

กำหนดการโครงการการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจาปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม”

ใบสมัครการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และระดับอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และระดับอุดมศึกษา

ใบสมัครการประกวดประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักเกณฑ์การประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แบบลงทะเบียน การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจาปี 2560

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม-องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ถนน ระบบ สาธารณูปโภค และรั้ว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั่้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕/๒๕๖๐