ตารางการอบรมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสังคมปลอดภัย จาก “การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ”
การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม”