สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี รับสมัครนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการ Camp at Guangxi University เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการห้องน้ำ สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช