โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสังคมปลอดภัย จาก “การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ”

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ
ตารางการอบรมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)