กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ

ศูนย์ฯตรัง เข้าร่วมอบรมโปรแกรมEnglish Discoveries Online
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสังคมปลอดภัย จาก “การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ”