สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “อบรมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online”  ให้แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00- 15.00 ณ ห้อง DT11  โดยมีวิทยากรจากบริษัท IT Edusoft บรรยายวิธีการใช้โปรแกรมดังกล่าวให้แก่ นักศึกษาและคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ตรัง 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งมอบดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 3,000 ดอก
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "อบรมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online"