ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากรศูนย์นครนายก ส่งมอบดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 3,000 ดอก ให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงอำลา Professor Dr. Wu Xiaoxin
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "อบรมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online"