ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ครั้งที่ 5(9)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560
การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2(47)/2560