รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และบิดา มารดาคู่สมรส หรือ ผู้สืบสันดานของพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2560 ( ภาพ/ข่าว : พศิน) 

มสด.ร่วมกับ สสส. จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสังคมปลอดภัยจาก “การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ”
การประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) มสด. ครั้งที่ 5(9)/2560