รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน-คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน-สำนักงานการตรวจการเงินแผ่นดิน