โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน รุ่นที่ ๓ และ ๔”
เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ เพื่อการสร้างรากฐานองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย การเมือง และการบริหาร”