โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน รุ่นที่ ๓ และ ๔”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ ๑ และ ๒”
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 หัวข้อ “ประสบการณ์แข่งขันอาหาร สู่เส้นทางฝัน อาชีพ Chef”