นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(31)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ร่าง  ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  12 ตุลาคม 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(1)/2560
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(15)/2560