ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1(1)/2560  มีวาระสำคัญดังนี้   ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่  12 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดกิจกรรม “ด้วยสองมือที่สร้างสรรค์”
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 1(31)/2560