ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการคัดเลือกทูตวัฒนธรรมสวนดุสิต รุ่นที่ 4

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ยุคดิจิตอลการเริ่มวินัยเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ”
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 หัวข้อ “ประสบการณ์แข่งขันอาหาร สู่เส้นทางฝัน อาชีพ Chef”