ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “การวางแผนรวยก่อนเกษียณ” ผู้เสวนาวิชาการ อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "การจัดการชั้นเรียนและการใช้สื่อ เพื่อพัฒนาสมองสู่การเรียนรู้"