ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการจ้างทำระบบคืนพลังงานไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

สัปดาห์ห้องสมุด & Book Fair 2017 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
Guilin Winter Camp 2017 โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 5