ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์