ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท-คณะกรรมการธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท