ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท-คณะกรรมการธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์