ประชาสัมพันธ์การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560-วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท-คณะกรรมการธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท