กองพัฒนานักศึกษาส่งนักศึกษาชมรมเสียงศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ร่วมด้วย สมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง (ประเทศไทย) สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และสโมสรนักเพลง โดยการประกวดรอบรองชนะเลิศเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น  มีนักศึกษาสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทขับร้องเดี่ยวชายและขับร้องเดี่ยวหญิง ได้แก่ นายปกาศิต โสมาศรี นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ชั้นปีที่ 3  และนางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิ์เหมาะ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งการประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

 

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มสด. ครั้งที่ 14(19)/2560
ศูนย์ฯลำปางเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ open house ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่