ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(16)/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 การรายงานความคืบหน้าโครงการการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนุบสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ การเสนอข้อคิดเห็น จากการเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานอิสระที่จัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย “สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่” การเขียนคอลัมน์มุมมองของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในจดหมายข่าว SDU Timeline ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 พฤศจิกายน  2560  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 4(23)/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่2(32)/2560