ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 4(23)/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง  ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ประกาศกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการเรียนการสอน     ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฯลฯ  ณ  ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  9 พฤศจิกายน 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม Experiment Training Program ครั้งที่ 2
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(16)/2560